ส่วนสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ : 662-998-5999 ต่อ 5136-7
โทรสาร : 662-955-0956-8
E-mail : Corp_Com@egco.com