วิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป ที่ว่า “เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน...เพื่อชีวิต” หรือ Energy for Life คือการประกาศความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายขององค์กร ที่จะสร้างสรรค์พลังงานสะอาดเพื่อทุกชีวิต ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดไป เพื่อความเจริญเติบโต ความสุข และความยั่งยืนทั้งขององค์กร สังคม และประเทศ
 
 
 
ทุกคนที่เอ็กโก กรุ๊ป มีทัศนคติเดียวกัน เราเชื่อว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” เราจึงให้ความสำคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้นทางเสมอ แนวความคิดนี้อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เราใส่ใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือการเลือกเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มที่จะนำความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนในชุมชน ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราเน้นการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักษ์ “ป่าต้นน้ำ” และการพัฒนาการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกสาธารณะในเด็กปฐมวัยและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งไปที่ต้นทางของทุกอย่าง เพราะเราเชื่อว่าผลลัพธ์ปลายทางจะดีได้ ต้องมาจากต้นทางที่ดี
 
 
ถ้าพูดถึง เอ็กโก กรุ๊ป มีคำอยู่ 3 คำ ที่บอกถึงความเป็นเราได้อย่างชัดเจน
 
   
ความไว้วางใจได้ หมายถึงเรามีความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการ และมีความพร้อมในทุกเรื่องที่เราทำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกถึงส่วนรวมเสมอ
 
   
เราไม่เคยหยุดเรียนรู้ และพร้อมที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อนำสิ่งที่ดีกว่ามาพัฒนาองค์กรของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน
 
   
เราเชื่อว่า ความมีน้ำใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้สังคมของเราน่าอยู่ ไม่เพียงแค่ต่อคนในองค์กรเราเท่านั้น แต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงชุมชน สังคม และช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม เราพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เสมอ

เมื่อทุกคนในองค์กรมีค่านิยมเดียวกัน คือ Reliable วางใจได้, Dynamic ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา และHelpful ช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมทั้งมีทัศนคติ Attitude เดียวกัน ที่ว่า “ต้นทางดี ก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็น ผู้สร้างสรรค์พลังงานเพื่อทุกชีวิต หรือ The Energetic Reformer.
 
 
 
 
เราคือ ผู้สร้างสรรค์พลังงานเพื่อทุกชีวิต เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และพร้อมมุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกัน พร้อมที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้สังคมอย่างไม่หยุดยั้ง