หน้าหลัก
   
ข้อมูลบริษัท
   
  ประวัติความเป็นมา
   
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   
  โครงสร้างองค์กร
   
  กลุ่มธุรกิจ
  กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า
  กลุ่มธุรกิจบริการ
  กลุ่มธุรกิจน้ำ
   
  รางวัลแห่งความสำเร็จ
   
การกำกับดูแลกิจการ
   
  หนังสือรับรองและข้อบังคับบริษัท
  หนังสือรับรอง
  ข้อบังคับบริษัท
   
  หลักการกำกับดูแลกิจการ
  จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการและพนักงานบริษัท
  หลักการกำกับกิจการที่ดี
   
  คณะกรรมการบริษัท
   
  คณะกรรมการชุดย่อย
   
  ผู้บริหารระดับสูง
   
  ข้อมูลผู้ถือหุ้น
   
  ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น
  Video Clip การประชุมผู้ถือหุ้น
  ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น
  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
  รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
  รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
   
  ผลงานความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการ
   
  เว็บไซต์การกำกับดูแลกิจการที่น่าสนใจ
   
  ติดต่อกับคณะกรรมการ
   
นักลงทุนสัมพันธ์
   
  เกี่ยวกับบริษัท
  ประวัติความเป็นมา
  กลยุทธ์
  ผู้บริหารระดับสูง
   
  หลักการกำกับและดูแลกิจการ
  คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อย
  ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  จรรยาบรรณทางธุรกิจ
  การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
   
  ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  โครงสร้างผู้ถือหุ้น
  ประวัติการเพิ่มทุน
  สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหาร
  เงินปันผล
   
  ข้อมูลหลักทรัพย์
  ราคาหุ้น
  กราฟหุ้น
  เครื่องคิดเลข
  ราคาหุ้นในอดีต
   
   
   
  ภาพรวมทางการเงิน
  ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน
  เมทริก
   
  เอกสารทางการเงิน
  รายงานประจำปี
  งบการเงิน
  บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1)
   
  ข้อมูลนักวิเคราะห์
   
  ข้อมูลนำเสนอล่าสุด
   
  ข่าวข้อมูลนักลงทุน
   
  ปฏิทินและเหตุการณ์สำคัญ
   
  คำถามจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์
   
  ขอข้อมูลเพิ่มเติม
  จดหมายข่าว
  เอกสารตีพิมพ์
   
  รูปภาพเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์
   
  ติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
   
สื่อสารองค์กร
   
  แบรนด์เอ็กโก กรุ๊ป
  แคมเปญโฆษณา 2008 / 2007
  ภาพยนต์โฆษณา
  โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์
  โฆษณาทางสื่อวิทยุ
  สื่อกลางแจ้ง
   
  ความหมายของโลโก้
  แนวทางการนำเสนอเอกลักษณ์องค์กร
   
  ห้องข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คลังภาพ
   
  ติดต่อส่วนสื่อสารองค์กร
   
ความรับผิดชอบต่อสังคม
   
  บนเส้นทางความรับผิดชอบต่อสังคม
   
  แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  ด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  ด้านสังคม
   
  โครงการเพื่อชุมชนและสังคม
  การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนาการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกสาธารณะในกลุ่มเยาวชน
  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
   
  คลังภาพ
   
  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
  ติดต่อส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม
   
พลังงานน่ารู้
   
สมัครงาน
  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
  กรอกใบสมัคร
   
Site Map
   
ติดต่อเรา